۱)تفنگ يك لول ساچمه زني(براي پرنده)

2)تفنگ دو لول ساچمه زني(براي پرنده)لولها پهلوي هم قرار دارند .دو لول پهلوي هم (sidebyside).

3)تفنگ دو لول ساچمه زني (براي پرنده )لولها روي هم قرار دارند .دو لول روي هم(over under).

4)تفنگ سه لول با دو لول ساچمه زني و يك لول كاليبركوچك گلوله زني (خفيف)

5)تفنگ يك لول گلوله زني براي شكار

6)تفنگ دو لول گلوله زني (براي شكار )لولها  پهلوي هم قرار دارند.

7)تفنگ دو لول گلوله زني (براي شكار )لولها روي هم قرار دارند

8)تفنگ دو لول گلوله زني و ساچمه زني (براي شكار و پرنده)لولها پهلوي هم قرار دارند.

9)تفنگ دو لول گلوله و ساچمه زني (براي ششكار و پرنده)لول ها روي هم قرار دارند

10)تفنگ دو لول گلوله و ساچمه زني (براي شكار و پرنده)لولها روي هم قرار دارند لول ساچمه بالا قرار گرفته است.

11)تفنگ 3 لول گلوله و ساچمه زني (براي شكار بزرگ  و كوچك پرنده9دو لول روي هم قرار دارند و يك لول كاليبر كوچك در پهلوي راست دو لول قرار دارد.

12)تفنگ 3 لول معموليدو لول ساچمه زني يك لول كاليبر بزرگ گلوله زني (دو لول ساچمه پهلوي هم و لوله گلوله زني در زير قرار دارد.

13) تفنگ 3 لول 2 لول گلوله زني و يك لول ساچمه زني (يك لول ساچمه و يك گلوله پهلوي هم ولول ديگر گلوله زني در زير قرار دارد)

14)تفنگ 3 لول 2لول گلوله زني و يك لول ساچمه دو لول گلوله زني در بالا پهلوي هم قرار گرفته و يك لول ساچمه زني در زير قرار دارد.

15)تفنگ 4 لول داراي يك لول معمولي گلوله يك لول گلوله كاليبر كوچك(خفيف)

*لوله هاي ساچمه زني از داخل صافو بدون شيار بوده و لولله هاي گلوله زني در داخل داراي شيار مي باشند.

بر گرفته از دكتر ابوالحسن اسداللهي

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 12:52  توسط محمد بیدگلی  |